உன்னை மறக்க நினைக்கும் போதல்லாம்

உன்னை மறக்க
நினைக்கும் போதல்லாம்
என் இதயம் கேட்கிறது
இறக்க நினைக்கிறாயா என்று
madhu preetha