என் இதயத்தை விட்டு

நிமிடத்தில்

என்னை விட்டு பிரிந்த நீ. . !

ஒரு நிமிடம்கூட பிரிந்ததில்லை

என் இதயத்தை விட்டு

Madhu Preetha