வரவிற்கும் பிரிவுக்கும் இடையே

உன் வரவிற்கும்
உன் பிரிவுக்கும்
இடையே...!
பல நிமிடங்கள் வாழ்ந்தும்
பல நிமிடங்கள் இறந்தும்...!
உனக்கான காத்திருப்பில்
உயிருள்ள பிணமாய்
வாழ்கிறேன் இன்றும்.... !