என் நினைவு வருவதில்லையா ???

ஒரு நிமிடம் கூட உனக்கு என் நினைவு வருவதில்லையா ???
ஒரு வினாடி கூட உன் நினைவின்றி நான்
இருந்ததில்லையே...!!! ;-(

என் இதயத்தில்

என் இதயத்தில்
உனக்கான இடம் அப்படியே தான் இருக்கும்...
அங்கு நீயும் வரப் போவதில்லை
நானும் அதை யாருக்கும் தரப்போவதும் இல்லை...