உண்மையான அன்

உருவமில்லாத ஒன்று உலகையே ஆளுகிறது என்றல் அது ஒருவர் மீது ஒருவர் வைக்கும் உண்மையான அன்பாக மட்டும் தான் இருக்க முடியும்.
Madhu Preetha