உணரகூடிய காதல்

உணரகூடிய காதலை
வார்த்தைகளால் நான்
எப்படி புரிய வைக்க. !
ஆனாலும் காத்திருக்கிறேன்
என்றாவது ஒரு நாள்
என் காதலை
நீ புரிந்து கொள்வாய் என்று.