எனக்கு பிடித்தவை

எனக்கு பிடித்தவை எல்லாம் வெகு தூரம் ...
அன்று நிலா ...
இன்று நீ ..