தினமும் வாடுகிறது என் மனம்

தினமும் வாடுகிறது என் மனம்

பசுமையான உன் நினைவுகளால்...

Madhu preetha