அவளின் கண்

Madhu Preethaபேசவும்
சித்திரவதை செய்யவும்
புன்னகைக்கவும்
அவளின்
கண்களால்
மட்டுமே
முடிகிறது