கண்ணீருக்கும் காதலுக்கும் ஒரு ஒற்றுமை உண்டு

கண்ணீருக்கும் காதலுக்கும் ஒரு ஒற்றுமை உண்டு.......
காதல் மனதிற்கு பிடித்தவர்கள் உடன் மட்டுமே வரும்.....
கண்ணீர் அந்த மனதில் பிடித்தவர்களால் மட்டுமே வரும்