நல்லவன் என்று சொல்லவில்லை

நான் நல்லவன் என்று சொல்லவில்லை...!
நீ நினைப்பது போல நான் தவறானவ
ன் என்றால் நிரூபித்துக்காட்டு...!
அதை விடுத்து என்னை இப்படி கேவலப்படுத்தி கீழான வார்த்தைகள் கொண்டு வருத்தாதே..


madhu preetha