நீ என்னுள் தோன்றாமல் இருந்திருந்தால்

நீ என்னுள் தோன்றாமல் இருந்திருந்தால் சுகமாக வாழ்த்திருப்பேன் ...

என்னுள்ளே தோன்றியதால் சுகமின்றி சுமையாக வாழ்கின்றேன் ... என் இதயம் வலிகலுடன்
அவளின் நினைவுகளில் எனது கிறுக்கல்கள்


madhu Preetha