உன் காதலி

அம்மாவின் மடியில் தலை வைத்த போது நீ உணர்த்த சுகம் ஒரு பெண்ணின் பார்வையில் கண்டாயானால் அவள்தான் உன் காதலி
Madhu Preetha