என் இதயம்

என் இதய நாலறையில்
ஓர் அறை கூட மீதமில்லை!
எல்லாம் உன்னால்...