உன்னை நினைத்துக்கொண்டிருக்கும் போது

Madhu Preetha
ஒரு
நேரத்தில்
ஒருவேளைதான் செய்ய முடியும்...

உன்னை
நினைத்துக்கொண்டிருக்கும் போது
என்னை
நினைக்க எப்படி முடியும்..!