உன் இதயம்

முதல் முதலாய்
என் விழிகள் படிக்க‌
விரும்பிய‌
புத்தகம்
உன் இதயம்

Madhu Preetha