காதல் ஒரு இனிய விஷம்

உன்னைவிட்டு
விலக முயல்கிறேன்
அலைகளாய்
விடாமல்
உள்ளிழுத்து கொண்டிருக்கிறது
உன் நினைவுகள்...


காதல் ஒரு இனிய விஷம்

Madhu Preetha