நீ என் மீது கோபமாக இருந்தாலும்

நீ என் மீது கோபமாக இருந்தாலும் எனக்கு இன்பமே...... ஏனென்றால்சந்தோசத்தில் இருப்பதை விடகோபத்தில் நீ என்னை அதிகமாகநினைப்பாய் 
Madhu Preetha