உன்னை பார்த்துக்கொண்டேயிருக்கும்


madhu Preethaஉன்னை பார்த்துக்கொண்டேயிருக்கும்

‪#‎அற்புத_நிமிடங்களில்‬,

அனைத்தும் மறந்து

ஊமையாகிவிடுகிறது என்

உலகம் ......!