சிரிக்கக்கூடிய சந்தோஷம் காதல்

நினைத்து நினைத்து சிரிக்கக்கூடிய சந்தோஷமும்
காதல் தான்...!!!
யாரோ நம்மை நினைக்காததால் அழக்கூடிய வலியும்
காதல்தான்...!!!

madhu preetha