நீ என்னுள் இருக்கும் நினைவு அல்ல உயிர் என்று...!!!

Madhu Preethaஉன்னை
மறக்க சொல்கிறார்கள்
பாவம் அவர்களுக்கு
தெரியாது...

நீ
என்னுள் இருக்கும்
நினைவு அல்ல
உயிர் என்று...!!!