உன்னை உயிராக காதலித்தேன்

உன்னை உயிராக காதலித்தேன்
என்னை நீ வெறுக்கும் போது
என்னோடு நீ பேசாத போது
நீ யாருடன் பேசினாலும்
அதன் வலி நீ என்னுடன்
பேசாமல் இருப்பதை விட
ஏற்படும் வலி அதிகம்...!