அம்மா மட்டும் தான்


உள்ளத்திலே நஞ்சு வைத்து
உதட்டினிலே கொஞ்சி பேசும்
தந்திரத்தை அறியாத ஒரே பெண்
அம்மா மட்டும் தான்...!!!