என் தேசத்ம்

என்
தேசத்தில்...

சுவரொட்டிகள் ஒட்டுவதற்கு
"கஞ்சி" கிடைத்தாலும்...

குழந்தையின் பசி தீர்க்க
"கஞ்சி"
கிடைப்பது இல்லை..!

madhu preetha