காதல்

ஒரு சில விஷயங்கள்
சொல்ல முடியாது !...
ஆனால் உணரமுடியும்

காதலை விட
கொடுமையானதும் இல்லை
இனிமையானதும் இல்லை
........