நல்லா இருக்கியானு

நீ நல்லா இருக்கியானு கேட்க....
எல்லோராலும் முடியும் !!!

நீயாவது நல்லா இருக்கியானு கேட்க...
காதலன் / காதலியால்
மட்டுமே முடியும் !!!

நீயாவது நல்லா இரு,,,,,,