என் நினைவு வருவதில்லையா ???

ஒரு நிமிடம் கூட உனக்கு என் நினைவு வருவதில்லையா ???
ஒரு வினாடி கூட உன் நினைவின்றி நான்
இருந்ததில்லையே...!!! ;-(