என் இதயத்தில்

என் இதயத்தில்
உனக்கான இடம் அப்படியே தான் இருக்கும்...
அங்கு நீயும் வரப் போவதில்லை
நானும் அதை யாருக்கும் தரப்போவதும் இல்லை...