என் இதயம் செய்த கடைசி தவறு

காதலை கூட ஒரு
வார்த்தையாய்
நேசிக்காத அவளை
நான் வாழ்க்கையாய்
நேசித்தது என் இதயம்
செய்த கடைசி தவறு...