கொன்று விடுகிறாய்

உன்னால் மட்டும்
எப்படி முடிகிறது
கத்திஇன்றி ,,, ரத்தம் இன்றி
பேசாமல் சிரிக்காமல்
மொவ்னமாக இருந்தே
என்னை கொன்று விடுகிறாய் ....