நட்பு

உறவென்று சொல்லிக்க யாரும் இல்லாவிட்டாலும்
உயிர் என்று சொல்லிக்கொள்ள ஒரு நட்பு இருந்தால்
போதும் உன்னை போல்!