தினம் தினம்

ஒவ்வெறு நாள் தொடங்கும் போது உன்னை எங்கேயாவது பார்போன என்று தொடங்குது, நாள் முடிவில் வருத்தமாக, சரி நாளைக்கு பார்ப்பேன் என்று முடிகிறது..